top of page

Organogram

Foto Organigram.png

Uitgangspunten

 • De kern van het onderwijsgebeuren speelt zich af in de klas tussen leerkrachten en leerlingen; in het internaat tussen de opvoeders en de internen. De Pedagogisch Directeurs en de Internaatbeheerder zijn de spil in dit hele verhaal. Aan hen wordt de dagdagelijkse leiding van de school of het internaat toevertrouwd; met het accent op hun pedagogische opdracht.

 • Centraal staat het ondersteunen van de lokale directeurs en de internaatbeheerder bij hun taak om te bouwen aan een kwaliteitsvolle, leerling-nabije school en internaat, in lijn met onze missie en de opvoedingsprojecten. Die ondersteuning komt van centrale ondersteunende diensten, maar ook van interne samenwerking en overleg. Zowel binnen het eigen onderwijsniveau/type als niveau-overschrijdend.

 • Cruciale rol van de Algemeen Directeur (AD) die de eindverantwoordelijkheid draagt en als degene die aanstuurt, ondersteunt, coördineert, van de Directeur-Coördinator Basisonderwijs (DCB) die dat doet voor de cel BaO en een Pedagogisch Directeur SO met mandaat die dat doet voor de cel secundair onderwijs en het internaat.

 • De AD is bovendien voorzitter van het Directiecomité (DC) en de spil in de communicatie tussen de lokale scholen/het internaat en de Raad van Bestuur (RvB).

Algemene Vergadering

 • Bij de opstart van de nieuwe VZW zijn alle leden van de algemene vergaderingen en van de raden van bestuur van de vorige vzw's uitgenodigd om als lid toe te treden tot de Algemene Vergadering (AV) van de nieuwe VZW, zonder beperking wat betreft minimale of maximale vertegenwoordiging.

 • Eventueel kunnen nog andere personen worden aangesproken om de groep aan te vullen en op die manier een optimale samenstelling te bekomen.

 • Deze AV stelt de Raad van Bestuur (RvB) samen. Bij de opstart gebeurt dat met vrijwilligers uit de huidige RvB's. De AV waakt verder over een evenwichtige samenstelling van de RvB wat betreft competenties en expertise.

 • De statuten waarborgen alle kansen voor de verschillende onderwijstypes (BaO, BuBaO, ASO, TSO, BSO) en het internaat.

Raad van Bestuur

 • Samenstelling: cf. supra. Uiteraard kunnen i.f.v. competenties en expertise ook nieuwe mensen worden aangezocht om lid te worden van de RvB.

 • Leden van de RvB zetelen niet als vertegenwoordiger van een bepaalde school maar behartigen de belangen van de organisatie als geheel, conform de missie, de statuten en de opvoedingsprojecten.

 • Wel is het belangrijk dat de leden van de RvB voeling hebben met de zeer uiteenlopende vormen van onderwijs en met het internaat en dat er dienaangaande ook voldoende expertise aanwezig is.

 • Treden op als adviseurs van de RvB: de algemeen directeur, de andere leden van het directiecomité, ad hoc een of meerdere pedagogische directeurs en externen.

 • Binnen de RvB richt men een orgaan van Dagelijks Bestuur (DB) op. Dit DB vertegenwoordigt de vzw binnen de grenzen van dagelijks bestuur. Onder dagelijks bestuur verstaan we handelingen en verrichtingen die door het dagelijkse leven van de vereniging worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing, de tussenkomst van het bestuur zelf niet rechtvaardigt.

Algemeen directeur

 • Voorzitter directiecomité en aanwezig op de RvB als adviseur.

 • Eindverantwoordelijke voor alle beleidsdomeinen. Voor het pedagogisch beleid is dit vooral een coördinerende rol waarbij ruimte wordt gelaten voor de eigen pedagogische accenten van elke school en het internaat.

 • Voorzitter directieteam

 • Binnen de diensten voor centrale ondersteuning stuurt de AD rechtstreeks aan: preventie en welzijn, kwaliteitszorg, communicatie en (personeels)administratie.

Directeur coördinator BaO en Pedagogisch directeur SO met mandaat

 • Vast lid van het DC en als zodanig ook aanwezig op de RvB als adviseur.

 • De directeur coördinator BaO en de pedagogisch directeur SO met mandaat zijn respectievelijk voorzitter van de Cel BaO en de Cel SO in het directieteam.

Directiecomité

 • Vaste samenstelling: algemeen directeur, financieel directeur, technisch directeur, directeur coördinator BaO en pedagogisch directeur SO met mandaat.

 • Uitbreiding ad hoc i.f.v. de agenda: inden een specifieke school of onderwijsvorm/type (ASO, TSO, BSO, BuBaO en BaO) of het internaat betrokken is, wordt de betrokken directeur uitgenodigd voor de vergadering.

 • Het directiecomité geeft vorm aan het beleid in twee richtingen:

  • adviseert de RvB en bereidt dossiers voor om ter beslissing voor te leggen aan de RvB;

  • verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Directieteam

 • Het directieteam omvat alle pedagogische directeurs. Het komt minstens één keer per jaar samen o.l.v. de AD om van gedachten te wisselen over alle aspecten van het beleid.

 • De cel BaO bespreekt de items BaO en indien nodig items buitengewoon basisonderwijs en items internaat. Ze komt samen o.l.v. de directeur coördinator BaO.

 • De cel SO bespreekt de items SO en indien nodig items internaat. Ze komt samen o.l.v. een pedagogisch directeur SO met mandaat.

 • Voor aspecten die specifiek zijn voor BuBaO en internaat is er ruimte voor apart overleg met AD, DCBaO en PDSO.

Financieel directeur

 • Vast lid Directiecomité

 • Verantwoordelijk voor financiën en boekhouding

Technisch directeur

 • Vast lid Directiecomité

 • Verantwoordelijk voor aankoop, infrastructuur, onderhoud en ICT

HRM (Human resource management)

 • Ondersteunende dienst om PD's en internaatbeheerder te helpen bij het systematisch 'managen' en begeleiden van personeelsleden waarbij getracht wordt ieders kennis, competenties en vaardigheden zo goed mogelijk te laten renderen voor de doelstelling van de organisatie (zie missie en visie) en tegelijkertijd - via een motiverende aanpak - te zorgen voor een hoog welbevinden.

Pedagogisch directeur/internaatbeheerder

 • Leidt de lokale school/internaat, staat in voor de goede werking conform missie en opvoedingsproject.

 • Is lid van het directieteam en daarbinnen van de Cel BaO of de Cel SO. De internaatbeheerder maakt deel uit van beide.

 • Neemt i.f.v. de agenda deel aan de vergaderingen van het Directiecomité.

 • Organiseert de lokale participatie via schoolraad, lokale werkgroepen ...

Lokale verankering/lokale autonomie

 • De autonomie en de lokale verankering van elke school zijn essentiële kenmerken van de nieuwe organisatie. Daarom zullen de RvB, de AV en de Algemeen directeur van de nieuwe vzw samen met de plaatselijke Pedagogisch directeur initiatieven nemen om te komen tot een actieve betrokkenheid en een goede samenwerking in en met de LOC's, de lokale schoolraden, de oudercomités/ouderraden, lokale werkgroepen en vrijwilligers.

bottom of page