top of page

Visie

Het bestuur

Beleidslijnen uitzetten

 • minstens voor de domeinen personeelsbeleid, schoolorganisatie en –administratie, financieel en materieel beleid, welzijnsbeleid, inspraak en communicatie

 • gelijk voor alle entiteiten en rekening houdend met de pedagogische eigenheid van elke entiteit

Eenvormigheid realiseren

 • in de manier van werken: organisatorisch, documenten …..

 • door een centralisatie van diensten en expertise daar waar mogelijk en aangewezen is: o.a. boekhouding en financiën, personeelsbeleid, bouwprojecten en onderhoud gebouwen

 • met vrijwaring van de pedagogische identiteit van elke afzonderlijke entiteit.

Samenwerking en communicatie bevorderen tussen

 • de overheden, de onderwijskoepel en de raad van bestuur

 • de scholengemeenschappen en de raad van bestuur

 • de raad van bestuur en het directiecomité

 • het directieteam, de lokale directies, de personeelsleden en alle lokale actoren

om te komen tot

 • een efficiënt gebruik van de beschikbare middelen

 • het vergroten van de draagkracht van de onderscheiden entiteiten

 • een toename van het beleidsvermogen van de entiteiten

Professionalisering van de raad van bestuur.

 • Streven naar voldoende diversiteit en deskundigheid in de samenstelling van de raad van bestuur waarbij van de leden een professioneel engagement gevraagd wordt

 • Criteria hanteren bij het aanwerven van nieuwe leden en bestuurders om te komen tot de nodige complementariteit

 • Commissiewerk voorafgaande aan de vergadering van de raad van bestuur

bottom of page